Algemene voorwaarden

www.boinktheater-academie.nl
KvK-nummer 52297381

 1. Definities
  1.1 V.O.F. BO!NK Theater Academie geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52297381, dat spel-, zang- en bewegingslessen, alsmede het op termijn spelen in een eindpresentatie aanbiedt.
  1.2 Leerling: degene die zich inschrijft voor deelname aan de lessen. Wanneer een leerling
  minderjarig is, ondertekent een ouder / verzorger het inschrijfformulier en verklaren de
  ouders / verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
  1.3 Lesseizoen: de lesperiode van de BO!NK Theater Academie vallen in de maanden september t / m juli
  tevens vastgelegd in het lesrooster.
 2. Inschrijving
  2.1 Nieuwe leerling schrijft zich in door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren tijdens de twee proeflessen, uiterlijk aan het einde van de tweede proefles.
 3. Betalingsvoorwaarden
  3.1 Na inschrijving verstuurt BO!NK Theater Academie aan leerling en ouders een factuur met vermelding van het te betalen lesgeld en met vermelding van de groep waarin leerling is geplaatst. Voor een definitieve plaatsing in de groep dient leerling het volledige lesgeld binnen vier weken na de factuurdatum te voldoen.
  3.2 Het is mogelijk om het te betalen lesgeld in drie evenredige termijnen te voldoen, waarbij de laatste termijn uiterlijk in de maand januari van het desbetreffende lesseizoen valt. Het betalen in termijnen dient schriftelijk te worden verzocht.
  3.3 Bij betaling in termijnen wordt per termijn € 1,- administratiekosten betaald.
  3.4 Wanneer de afgesproken termijnbedragen niet tijdig worden voldaan, komt de getroffen betalingsregeling te vervallen, en dient het resterende lesgeld per ommegaande volledig te worden voldaan.
  3.5 Indien tijdige betaling uitblijft, kan leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Tevens berekent BO!NK Theater Academie vanaf de tweede schriftelijke herinnering € 25,- aan extra administratiekosten wegens te late betaling.
  3.6 Bij een betalingsachterstand neemt BO!NK Theater Academie nieuwe inschrijvingen niet in behandeling.
 4. Annulering
  4.1 Leerling kan uitsluitend opzeggen door een schriftelijke verklaring te sturen naar BO!NK Theater Academie, Dokter Brevéestraat 20, 3981 CH, Bunnik of door de opzegging te mailen naar school@boinktheater.nl. De opzegging kan niet telefonisch geschieden. De datum waarop BO!NK Theater Academie de schriftelijke opzegging of de opzegging op het bovenstaande mailadres ontvangt, geldt als datum waarop de opzegging in werking treedt.
  4.2 Bij annulering door leerling van de lessen is coulance halve de volgende regeling van kracht. Bij opzegging uiterlijk twee weken vóór aanvang van de lessen hoeft leerling geen lesgeld te betalen. Wanneer leerling vanaf lesweek 1 t/m 4 zich uitschrijft, wordt 50% van het lesgeld gerestitueerd. Bij opzegging na lesweek 4 dient leerling 100% van het lesgeld te betalen en vindt er geen restitutie plaats.
 5. Uitval van lessen
  5.1 Bij afwezigheid van een docent wordt de docent vervangen of wordt de groep gevoegd bij een andere groep.
  5.2 Leerling die niet naar een les kan komen, dient dit zo vroeg mogelijk te melden bij de docent Claudia van Ede per telefoon 0610098297 of per mail school@boinktheater.nl
  5.3 Verhindering van leerling geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of het volgen van een extra les.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 BO!NK Theater Academie aanvaardt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toegebracht aan leerling en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerling.
  6.2 De leerling is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw, verdere opstallen, eigendommen en bezittingen van de BO!NK Theater Academie, alsmede voor schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers, docenten en/of leerlingen van de school, daarbij inbegrepen lichamelijk letsel toegebracht aan vermelde personen.
 7. Auteursrecht
  7.1 De theatrale activiteiten en presentaties zijn beschermd door het auteursrecht.
  7.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BO!NK Theater Academie is niet toegestaan.
 8. Promotiemateriaal
  8.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door BO!NK Theater Academie opgenomen zijn eigendom van de BO!NK Theater Academie, en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 9. Akkoord
  9.1 Na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat leerling, dan wel ouder/verzorger bij minderjarigheid van leerling akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.